Policys

Miljöpolicy

Vi verkar för att alltid erbjuda marknadens miljöeffektiva vägtransporter utifrån kundens krav och företagets resurser.Företagets anställda har fått utbildning om sparsam körning för att kunna göra det bästa för miljön.

 • Företagets fordon körs på miljöklass 1 diesel och RME,
 • Däck utan HA-oljor används,
 • Antalet returlass försöker ökas,
 • Vid nyinvestering väljs alltid rätt motoralternativ och endast miljöklassade motorer,
 • Bedriva företaget så miljöpåverkan blir så begränsad som möjligt,
 • Följa miljölagstiftning, samhälls- och kundkrav,
 • Ha miljöförvättringar som mål och se dessa som investeringar i hållbar utveckling,
 • Förebygga föroreningar till luft, vatten och mark.

Kvalitetspolicy

Vi verkar för en god kvalitet som motsvarar kundens krav och förväntningar.
Vi vill skapa förtroende för företagets kunnande, vilja och förmåga att tillhandahålla god kvalitet.
Även,

 • Ha kunniga och motiverade anställda,
 • Arbeta för att förbättra kvaliteten,
 • Skapa goda kontakter med kunderna,

Arbetsmiljöpolicy

Vi verkar för en god arbetsmiljö. Den anställde ska inte drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund av arbetet. Visionen är att arbetstagaren ska trivas och ha möjlighet att utvecklas både som individ och yrkesmässigt.

 • Nolltolerans mot mobbning och trakasserier,
 • Alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt,
 • Arbetsmiljön undersöks regelbundet för att skapa en trygg och säker arbetsplats,
 • Vid inköp av nya bilar och maskiner kontrolleras alltid arbetsmiljön,
 • Arbetar ständigt med förbättring av arbetsmiljön,

Trafiksäkerhetspolicy

Vi verkar för en god trafiksäkerhet och tar säkerheten på mycket stort allvar. Vi vill betraktas som föredömen i trafiken.

 • Fordonen i trafiksäkert skick och lasten väl säkrad,
 • Anpassad hastighet efter rådande förhållande,
 • Nolltolerans mot förare i dålig kondition, som sjukdomstillstånd,
 • Originalmonterat bilbälte ska alltid användas i alla företagets fordon,

Alkohol- & drogpolicy

Vi kräver en alkohol- och drogfri arbetsplats där det viktigaste är att våra anställda mår bra.

 • Nolltolerans mot alkohol och droger i arbetet,
 • Ansvarsfullt brukande av alkohol vid kamratfester,
 • Tidigt upptäcka och motverka missbruksproblem,